→www.najmonterky.sk←

Pracovné odevy

pracovné odevy

→www.folklornisa.sk←

◄ Folklorne oblečenie ►

folklorne oblečenie folklornisa

Obchodné podmienky - v Rybárskych potrebách - Topryby.sk

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

Technikovo s.r.o. so sídlom: 916 12 Lubina 58, IČO:  52136299 (ďalej len "predávajúci")

a

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar je možné objednať pomocou internetového - obchodu (e-shopu) www.topryby.sk

Prijatím objednávky predávajúci a kupujúci súhlasia  s týmito obchodnými podmienkami. Následne zadaním záväznej objednávky nižšie uvedenou formou dochádza k objednávke dodávky tovaru.

Článok I.

Predmet zmluvy

 

1. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, výkony a ostatné údaje uvedené na  stránkach predávajúceho, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách vychádzajú z údajov výrobcov.

Článok II.

Vznik, zmena, zánik objednávky a forma úhrady

1. Objednávka kupujúceho je prijatá predávajúcim okamžite. Potvrdenie objednávky bude kupujúcemu zaslané emailom. V prípade nejasností bude predávajúci kontaktovať kupujúceho.

2. Lehota vyexpedovania zásielky s produktami, pri ktorých je uvedené - na sklade - je obvykle 1-7 pracovné dni.

3. Pri ostatných produktoch, kde nie je uvedená informácia - na sklade - sú uvedené orientačné lehoty dodania na sklad predávajúceho. Takéto výrobky predávajúci vyexpeduje do 1-7 pracovných dní, od prijatia na sklad predávajúceho. Tieto lehoty majú informatívny charakter a v prípade zistenia predávajúcim, že sa táto lehota predĺži a kupujúcemu bude dodaní tovar až po informačnej lehote pri produkte, predávajúci automaticky kontaktuje kupujúceho.

4. Objednávku vyexpeduje predávajúci kompletnú, so všetkými produktmi, ktoré predávajúci objednal. V prípade, že objednávka obsahuje produkty, ktoré má predávajúci skladom a tiež produkty, pri ktorých je uvedená informácia u dodávateľa na sklade, vyexpeduje predávajúci objednávku, až keď tieto produkty naskladní, podľa informácie naskladnenia pri každom produkte a objednávka je kompletná so všetkými produktmi pripravená k expedovaniu, ak sa však so zákazníkom nedohol na inej forme dodania.

5. Forma úhrady bude dohodnutá pred odoslaním objednávky. V jednotlivých, predovšetkým cenovo vyšších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

6. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci  právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci  vyhradzuje i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu, ak sa kupujúci nerozhodne inak.

 

Článok III.

Obsah zásielky a ceny.

 

1. Každá zásielka obsahuje priložený daňový doklad a objednaný tovar.

2. Všetky ceny a celkové sumy sú uvádzané v mene - euro. Ceny sú uvádzané s platnou, 20% daňou z pridanej hodnoty (ďalej len ako DPH).

3. Ceny objednaného tovaru platia v čase zadania záväznej objednávky. V prípade zmeny ceny  z pôsobenia rôznych faktorov, musí  predávajúci telefonicky upozorniť kupujúceho či ešte má záujem o kúpu objednaného produktu, za zmenenú cenu.

 

Článok IV.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci  má  právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (v prípade doručiť oznámenie o odstúpení na trvanlivom nosiči). Kupujúci má taktiež k dispozícií na internetovej stránke predávajúceho - www.topryby.sk  formulár na odstúpenie od zmluvy.  Predávajúci je povinný ihneď po prijatí  listinnej podoby odstúpenia od zmluvy, formulára na odstúpenie od zmluvy alebo podobu zápisu na inom trvanlivom nosiči poskytnúť kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

4. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 3 Článku IV. týchto obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu  alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť.

8. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.


Článok V.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

2.  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti predávajúceho z vád tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť predávajúcemu sa začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

9.Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné,  v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

10. V mieste určenom podľa bodu 8, 9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

13.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c)uplynutím záručnej doby tovaru,

d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h)poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

14.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)odovzdaním opraveného tovaru,

b)výmenou tovaru,

c)vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

16. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

18.V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

19.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a)predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b)predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

21. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a)výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

22.Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

23.Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

Článok VI.

Alternativne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (na email: toprybycamek@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov  podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľov - fyzickej osoby (nie nakupujúcich podnikateľov). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov, kde hodnota sporu prevyšuje sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

 

Článok VII.

Dotazníky

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1.Kupujúci prehlasuje, že súhlasí s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári a s ich výhradným spracovaním za účelom a v rozsahu potrebnom na spracovanie objednávkového procesu. Kupujúci  prehlasuje, že bol poučený o svojom práve k prístupu k svojim osobným údajom a ďalších právach garantovaných zákonom č. 122/2013Z.z., a taktiež o práve svoj súhlas vziať kedykoľvek späť, prípadne požadovať opravu poskytnutých osobných údajov, ich aktualizáciu, zablokovanie alebo likvidáciu.

2. Tovar, až do jeho zaplatenia kupujúcim  ostáva vo vlastníctve predávajúceho.

Novinky z nášho blogu

Vianočný perník s voňavou pomarančovou omáčkou
Vianočný perník s voňavou pomarančovou omáčkou
Tradičný vianočný voňavý perník má stovky variácií. Jednu jednoduchú a rýchlu sme vymysleli pre Vás aj my. Jedná sa o veľmi rýchly a chutný recept na... čítať celé
Kapor vo vianočnom cestíčku s  voňavým šalátom z pečených zemiakov
Kapor vo vianočnom cestíčku s voňavým šalátom z pečených zemiakov
Tradičnou rybou na vianočných stoloch v domácnostiach Slovenska je jednoznačne kapor. Klasický vysmážaný kapor v trojobale a majonézový šalát je zauží... čítať celé
Vianočná šošovicová polievka
Vianočná šošovicová polievka
Na Vianoce existuje viacero druhov polievok, tak ako aj šošovicových. Šošovicová polievka je jedna z tých populárnejších vianočných polievok. Jednu vý... čítať celé
Kokteilové krevety so Shimeji v krémovej vínovej omáčke
12.01.2018 Jedlá
Kokteilové krevety so Shimeji v krémovej vínovej omáčke
Super rýchle a lahodné predjedlo, ľahká večera ... čítať celé
Kontakt

Pavol Čamek ml.

(kontaktovať Po - Pi: od 9:00 do 15:00)

tel: 0903 227 920

Mimo tejto doby kontaktovať na

email: toprybycamek@gmail.com

Kontakt
Rybárske potreby - Topryby.sk
Pavol Čamek
Rybárstvo a poľovníctvo - Topryby.sk since 2011
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk